Waar werken de cliëntenraden in 2019 aan?

West-Brabant & Zeeland werkt aan een regionale leesgroep

In 2018 richtte de Cliëntenraad West-Brabant & Zeeland een regionale leesgroep op die berichten die vanuit de regio verzonden worden, toetst op leesbaarheid. Het doel is om te beoordelen of de boodschap die UWV wil overbrengen duidelijk genoeg is. ‘80% van de berichten van UWV wordt landelijk verzonden, waardoor het eigenlijk nog niet is gelukt om de regionale leesgroep tot een volwaardige werkgroep te maken’, vertelt Guy Heesakkers van de districtsraad. ‘Hij bestaat op papier, maar het moet nog tot iets concreets leiden. Hopelijk lukt dat in 2019.’

Normaal
Weten wat er in andere raden speelt

Hij zou wel beter willen weten wat er in andere raden – elders in het land - speelt, vertelt Rob Wagemans, oud-voorzitter van de cliëntenraad Overijssel & Gelderland-Noord. ‘Hoe organiseren zij het? En waar werken zij precies aan?’ Natuurlijk is er het landelijke voorzittersoverleg, vertelt Rob, waarin voorzitters ervaringen uitwisselen, maar hij ziet volop ruimte om onderling nog meer te delen. Als raadslid kun je van de aanpak en ervaringen van anderen leren. ‘De website kan hier een rol in spelen, misschien via het forum, of anders via een inhoudelijke summer school?’

Normaal
Bouwen aan wederzijds vertrouwen

‘Het overleg met UWV gaat op de meeste gebieden goed, maar het kan altijd beter’, vertelt Pim van Zanten van de districtsraad Limburg. ‘Dat geldt met name voor het overleg met Handhaving. Hier is vertrouwen nodig. Als UWV ons vertrouwt, kunnen we beter samenwerken. Het enige dat wij kunnen doen om vertrouwen te winnen, is aangeven dat de deur altijd open staat. Wij vertrouwen jullie en jullie zijn altijd welkom. In 2019 wil ik daarom, samen met nog een andere voorzitter, hierover met de regiomanager praten.’

Normaal
Uitdaging: nieuwe raadsleden aantrekken

Ook de cliëntenraad Groot Amsterdam staat voor de uitdaging om de raad weer voller te maken. De raad is momenteel op zoek naar acht nieuwe raadsleden om terug op het totaal van zestien te komen. Een flinke klus vindt Ton Heinen, wiens zittingstermijn als voorzitter afgelopen maart afliep. ‘Het raadswerk vraagt tijd en energie maar geeft ook erg veel voldoening. Het vergt wel tijd om mensen te vinden die dit werk willen doen.’

Normaal
Beter communiceren over cliëntenraden

De communicatie over de cliëntenraden kan vanuit UWV nog verbeterd worden, vindt Herman Onvlee van Rijnmond. ‘Kijk bijvoorbeeld naar de website van UWV: daar staan wij helemaal onderaan de pagina. Het zou goed zijn als we prominenter op die pagina te vinden zijn, dan kunnen we beter gevonden worden door de cliënten die wij vertegenwoordigen.’

Normaal
Noord-Holland Noord heeft aandacht voor minder digivaardige cliënten

Er moet meer rekening gehouden worden met minder digivaardige cliënten, vindt de raad Noord-Holland Noord. ‘Communicatie van en met UWV gebeurt vaak via de website of sociale media’, vertelt voorzitter Roos Pouwels. ‘Maar er is een groep cliënten die niet goed kan lezen of niet goed kan omgaan met een computer. Niet iedereen heeft een emailadres, dus communicatie op papier moet ook mogelijk blijven. Het is belangrijk dat we daarover een signaal afgeven aan UWV.’

Normaal
Noord wil cliënten nog beter bereiken

‘Als we als cliëntenraad onze resultaten communiceren, weten we niet zeker of we degenen bereiken die we willen bereiken’, vertelt Nico Smits van de raad Noord. Dat is iets waar de raad Noord aan wil werken. De raad communiceert al via de website van de cliëntenraden en via sociale media.

‘We nemen af en toe ook contact op met vakbonden en patiëntenverenigingen, om zo meer ervaringen en signalen op te halen. Vorig jaar hebben we een samenwerkingsoproep gestuurd naar cliëntenraden van organisaties die kwetsbare doelgroepen in de noordelijke zorgsector ondersteunen, onder andere van Lentis, MEE Noord en de Verslavingszorg Noord Nederland. Het komt immers vaker voor dat mensen cliënt zijn bij UWV en tegelijkertijd ook bij een andere organisatie. Bij veranderingen, multiproblematiek en cliënten die met meer instanties en instellingen te maken hebben, valt er qua samenwerking met andere raden nog meer winst te behalen.’

Normaal
‘We moeten van elkaar leren en ervaringen uitwisselen’

De cliëntenraad Gelderland Midden & Zuid gelooft dat niet iedere districtsraad steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. De commissie SMZ van de raad wil gesprekken voeren op de UWV-kantoren en kwam erachter dat in Overijssel soortgelijke gesprekken al zijn gevoerd. ‘We hebben de vragenlijsten opgevraagd en willen die aanpassen en gebruiken’, vertelt Marc Poelhuis van de raad. ‘We moeten van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Zodat we samen nieuwe dingen kunnen ontwikkelen, en niets steeds hetzelfde doen.’

Normaal
Betere afspiegeling van cliëntenbestand in raden

‘We zouden nog het een en ander kunnen verbeteren in de afspiegeling van het cliëntenbestand in de verschillende raden’, vindt Rens van Waardenberg van de centrale cliëntenraad. ‘Ik zie dat de gemiddelde leeftijd in de raden vrij hoog is en over het algemeen zijn het meer mannen dan vrouwen. Daarnaast zijn mensen die niet vanuit het WERKbedrijf komen, zoals mensen met een WIA-uitkering of afstand tot de arbeidsmarkt, ondervertegenwoordigd. Daar moeten we als raden over nadenken en aandacht aan geven. Zodat we het hele cliëntenbestand beter representeren.’

Normaal
Districtsraden kunnen elkaar nog beter ondersteunen

‘We zijn als cliëntenraden allemaal het wiel aan het uitvinden’, vertelt Erik Fruytier, voorzitter van de districtsraad Midden- en Oost-Brabant. ‘We doen los van elkaar onderzoekjes naar hoe dingen beter kunnen, maar de resultaten blijven vaak binnen de raad hangen. In het voorzittersoverleg kunnen we resultaten delen, dat verbetert de samenwerking en versterkt het netwerk. We kunnen leren van elkaars ervaringen. Samenwerking is heel belangrijk. Ik denk dat we elkaar nog meer kunnen ondersteunen’.

Normaal
Utrecht en Flevoland werkt aan meer transparantie

De deur bij UWV staat steeds verder open, vertelt Marijke van Asperen van de districtsraad Utrecht & Flevoland. Toch kan UWV in sommige gevallen nog transparanter zijn, vindt ze. ‘Vorig jaar vroegen we in een overleg hoe het met de verzekeringsartsen ging, omdat we daar signalen over binnen hadden gekregen. Daar kregen we toen niet echt antwoord op. Het zou goed zijn als UWV nóg opener was tegenover de cliëntenraden. Zodat we nog beter kunnen samenwerken aan oplossingen.’

Normaal
Den Haag & Leiden rapporteert over gesprekken tijdens het inloopspreekuur

De commissie WERKbedrijf van de cliëntenraad Den Haag & Leiden wil in 2019 een rapportage opstellen over wat ze tegenkomen in de gesprekken die ze tijdens inloopuren voeren met cliënten. De raad begon in 2018 met de gesprekken en heeft inmiddels vier bijeenkomsten gehad. Na zes bijeenkomsten wil de raad een rapportage opstellen om met UWV te communiceren hoe cliënten de behandeling tijdens het bezoek ervaren.

Normaal

Er zijn goede gesprekken gevoerd met cliënten, er werd gewerkt aan betere voorlichtingen, er zijn belevingsverslagen geschreven en er is nagedacht over betere werkwijzen. Veel lukte in 2018. Maar er blijft altijd iets om aan te werken. Wat hopen de cliëntenraden in 2019 te bereiken? 

Rubriek: 
Nieuwsflits